O szkole

 

KIM JESTEŚMY ?

                L'Ecole Francaise to szkoła języków obcych, specjalizująca się w nauczaniu języków romańskich (francuski, hiszpański, włoski). Szczególną troską otaczamy język francuski, ponieważ wierzymy, że francuski to nie tylko słownictwo i gramatyka, ale także język pełen niezwykłego uroku posiadający swoją magiczną duszę. Dlatego też uczniowie naszej szkoły uczą sie nie tylko praktycznej znajomości języka, ale również zapoznają sie z kulturą Francji, życiem codziennym jej mieszkańców oraz aktualnymi ważnymi wydarzeniami dziejącymi się tym państwie. A wszystko to oczywiście po francusku! I z pomocą wspaniałych, wykwalifikowanych, pełnych energii i pasji nauczycieli, którzy skutecznie zachęcą każdego do nauki języka i ciekawie przeprowadzą przez jego meandry.

NAUKA W SZKOLE

        Kursy językowe w naszej szkole odbywają się na różnych poziomach zaawansowania - począwszy od poziomu początkującego a skończywszy na poziomie zaawansowanym. Lekcje są przeznaczone dla różnych grup wiekowych. Nauka  poprzez zabawę ze słownictwem odnosi sukcesy w grupach młodszych wiekowo, dla których język francuski to przede wszystkim niezwykła przygoda, która w nieco starszym wieku (szkoła podstawowa, gimnazjum) może dać wymierne rezultaty na wyższych poziomach zaawansowania. Dużą popularnością cieszą się kursy francuskiego dla licealistów chcących udoskonalić język poznawany na zwykłych lekcjach w szkole, nauczyć się od podstaw jeszcze jednego języka z myślą o przyszłych studiach i karierze zawodowej, lub przygotować się do matury z tego języka. Specjalne kursy przygotowujące do matury gwarantują kompleksowe omówienie materiału wymaganego na egzaminie dojrzałości. Oprócz tego na poziomie rozszerzonym zainteresowani kursanci są przygotowywani pod kątem studiów filologicznych. Ale francuski to nie tylko język dla uczniów i studentów. W naszej szkole kształcą się także osoby dorosłe, którym język ten jest potrzebny w pracy i wyjazdach zagranicznych albo też jest po prostu sposobem na miłe spędzenie wolnego czasu.

              Kolejne stopnie zaawansowania językowego przedstawia poniższy opis sporządzony na podstawie „Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie” :

 

      Poziom A1

            Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawić siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

 

      Poziom A2

            Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

 

        Poziom B1

            Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.


          Poziom B2

            Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

           Poziom C1

            Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajdując właściwe sformułowania. Swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów, wypowiedzi ustne lub pisemne.
 

            Poziom C2

            Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

         Nauka w szkole odbywa się w cyklach rocznych – tzn. kurs zaczyna się wraz z początkiem roku szkolnego, a kończy się w czerwcu. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piatku, jeden lub dwa razy w tygodniu (w zależności od rodzaju kursu) i trwają 2 godziny lekcyjne (45-minutowe). Cały kurs obejmuje 120 lub 60 godzin lekcyjnych.